Νομιμοποιητικά Έγγραφα

Καταστατικό Ίδρυσης

Καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η.

ΓΕΜΗ

Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών